CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administrator danych osobowych przetwarza:


Podane przez Ciebie dane osobowe za pośrednictwem stron Serwisu tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem (elektroniczny formularz kontaktowy), udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi lub wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na nawiązaniu oraz utrzymaniu komunikacji pomiędzy Administratorem, a osobą składającą zapytanie/skargę/wniosek;

Dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści w ramach Serwisu, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP w celu świadczenia usług niewymagających żadnego kontaktu pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Serwisu, tj. przeglądanie stron www Serwisu, wyszukiwarka treści czy usług (dane dot. Twojej aktywności w Serwisie) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

Dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Twojej historii wyszukiwania, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego w celu sporządzenia statystyk korzystania z Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Dane osobowe podane w ramach elektronicznego formularza kontaktowego tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;


KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH


Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:


dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznym formularzu kontaktowym w Serwisie;

dane dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie;


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie. 

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:


-kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

-kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

-po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, firma mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis. 

Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.


Dane dotyczące użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez użytkownika.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY


Na podstawie RODO masz prawo do:


dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

dostępu do danych;

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskania kopii swoich danych osobowych.

sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych.

usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany.


zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego żądać gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie w sytuacji kiedy podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Administratora była udzielona zgoda. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody.

złożenia skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym właściwym wsprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce. 


Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


Polityka plików “cookies” bambot.pl

INFORMACJE OGÓLNE


Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, zwane dalej jako Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.


Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.


Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.


BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW


Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.


W ramach Serwisu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:


Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE


Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na trzy główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Podstawowe; 2. Analityczne, 


NFORMACJE OGÓLNE


Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.bambot.pl (dalej jako „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).


Administratorem danych osobowych jest Tomasz Bambot  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAMBOT Tomasz Bambot (adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 3 , 05-250, Radzymin) NIP: 1251323267, REGON: 146851466(dalej jako ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).